blue09_next.gif

 

공로패 감사패 표창패 기념패 재직패 위촉패 전역패 영전패 학위취득패

※ 재 질 ---------------

천연옥 향나무 크리스탈 칠보 오크원목 아크릴 주물 금은도금 수지오석 수지자개 주석쟁반

blue09_next.gif

 

진주자개패 둥근자개명패 삼각자개 삼각신주명패 고급향나무손조각명패

 

 

blue09_next.gif

 

라이타 성냥 가위 칼 공구세트 구급함 담배케이스 도장지갑 동전지갑 타올 볼펜(샤프,수성펜) 붓통 열쇠고리 우산 시계 재떨이  전화번호기록부 시계 등

 

 

 

 

blue09_next.gif

 

 

 

 

 

 

blue09_next.gif

 

동창회기 학교기 근조기 어깨띠 리본

 

 

 

 

 


Copyright of sunpr.co.kr
For questions and comments, send
e-mail to webmaster.